Legezko ohar honek (aurrerantzean "Lege oharra") Interneteko atariko zerbitzua arautzen du www.cnes-ugarte.com (aurrerantzean, "Web") CONSTRUCCIONES UGARTE helbide soziala Kalegoiena, 20560 Oñati, Gipuzkoan eta Merkataritza Erregistroan inskribatuta izanik.

El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio del portal de Internet www.cnes-ugarte.com (en adelante, el "Web") de CONSTRUCCIONES UGARTE con domicilio social en Kalegoiena, Oñati 20560, Gipuzkoa, inscrito en  el Registro Mercantil.

 

Legeria

Oro har CONSTRUCCIONES UGARTE, SL arteko harremanak bere webgunearen zerbitzu telematikoen erabiltzaileen Espainiako legeriaren eta jurisdikzioaren eraginpean dago.
Bi aldeek espresuki uko immunitatea dute eskubiderik daitezke eta espreski Gipuzkoako Epaitegi aurkeztu, ahal duten kontratu horien errendimendua sortzen diren edozein gatazka konpontzeko.

Legislación

Con carácter general las relaciones entre CONSTRUCCIONES UGARTE, SL con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Gipuzkoa, para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones contractuales.

 

Edukia eta erabilera

Erabiltzeari informatzen zaio eta onartzen du web gune honen sarbidea ez du inolaz ere esan nahi, CONSTRUCCIONES UGARTE, SL enpresa-harreman baten hasiera.
Konpainiak erreserbatuta du aldaketak egitea informatu gabe bere Web orrian egoki deritzon alda dezake ezabatu edo eduki eta zerbitzuak gehitu egiteko eskubidea modu horretan, aurkeztutako dute edo bere zerbitzarietan kokatuta dauden berberak bitartez eskaintzen dute.

Contenido y uso

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con CONSTRUCCIONES UGARTE, SL.

El titular del web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por sus colaboradores La sociedad mercantil se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus servidores.


Jabetza Intelektuala

Jabetza intelektuala web orriak, diseinu grafikoa eta kodeak edukia eskubideei dagokien CONSTRUCCIONES UGARTE, SL eta, beraz, edozein erreprodukzio, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edo beste edozein jarduera hori edukiekin egin daitekeen debekatuta dago jabetzako dira bere webgune edo are iturria aipatuz, CONSTRUCCIONES UGARTE, SL idatzizko baimenik gabe. izen komertzialak, markak edo Konpainiaren web orrian edozein zeinu bereizgarri haien jabeen jabetza dira eta legeak babesten ditu.

Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de CONSTRUCCIONES UGARTE, SL y, por tanto queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aún citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de CONSTRUCCIONES UGARTE, SL. Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las páginas web de la Empresa son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.

 

 

Estekak (loturak)

Loturak (links) Web orrian presentzia xedea dibulgatiboa da eta inolaz ere iradokizuna, gonbita edo gomendatzen horiek.

Enlaces (links)

La presencia de enlaces (links) en la página web tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

 

Pribatutasuna eta datuen babesa

15/1999 Legearen xedapen eragina, abenduaren 13koa, datu pertsonalak babestea, CONSTRUCCIONES UGARTE SL-ek eta CONSTRUCCIONES sortutako datu pertsonalak automatizatuetan existentzia erabiltzaileari informatzen UGARTE, SL eta bere erantzukizuna, mantentzea eta erabiltzailearen eta informazio lan harremana kudeatzeko helburuarekin pean. Duzu. Adostasuna ematen du bere datuak sartzea fitxategi batean eta besteak beste, korporazio informazio komertziala produktu trukatzeko. Baldintza orokor hauek onartzea garai hartan, CONSTRUCCIONES UGARTE SL Erabiltzaile beren zerbitzuak ematea beharrezkoa den datu batzuk bilduma eskatzen.

Confidencialidad y protección de datos

A efecto de lo previsto e n la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, CONSTRUCCIONES UGARTE, SL informa al Usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para CONSTRUCCIONES UGARTE, SL y bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con el Usuario, así como las labores de información. Ud. da su consentimiento expreso para la inclusión de sus datos en el mencionado fichero y la remisión de informaciones comerciales de productos de dicha sociedad mercantil. En el momento de la aceptación de las presentes condiciones generales, CONSTRUCCIONES UGARTE, SL precisará del Usuario la recogida de unos datos imprescindibles para la prestación de sus servicios.

 

Erregistro eta inprimakiak

Bete izen-emate orria behar da, sartzeko eta web bidez eskainitako zerbitzu jakin batzuk gozatzeko. Eskatutako datu pertsonalak emateko edo ez datuak babesteko politika hau onartzeko ezintasuna, harpidetu, erregistratu edo bertan datu pertsonalak eskatzen den edozein promozioak parte hartzea da.

15/1999 Legean ezarritakoaren arabera, abenduaren 13koa, Datu pertsonalak babesteari, jakinarazten dizugu erregistroa ondorioz lortutako datu pertsonalak CONSTRUCCIONES UGARTE jabetzako fitxategi batean sartuko da , SL eta Kalegoiena, 20560 Oñati, Gipuzkoa in helbidea, haber maila abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritako segurtasun-neurriak ezarri.

 Registro de ficheros y formularios

La cumplimentación del formulario de registro es obligatoria para acceder y disfrutar de determinados servicios ofrecidos en la web. El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o participar en cualquiera de las promociones en las que se soliciten datos carácter personal.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de su registro, serán incorporados a un fichero titularidad de CONSTRUCCIONES UGARTE, SL y domicilio en Kalegoiena, Oñati 20560, Gipuzkoa, teniendo implementadas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

 

Zehaztasun eta egiazkotasuna emandako datuen

Erabiltzaileak dira soilik zehaztasuna eta zuzentasuna datuen barne erantzule, CONSTRUCCIONES UGARTE, edozein erantzukizun SL salbuetsi. Erabiltzaileek bermatzen eta erantzuteko, edozein kasutan ere, zehaztasuna, gaurkotasuna eta benetakotasuna datu pertsonalen ere, eta horiek betetzeko konpromisoa eguneratua mantentzeko. Erabiltzaileak matrikula edo harpidetza inprimakia Informazio osoa eta zehatza emateko konpromisoa hartzen du. Enpresa ez da, ez beren kabuz eta horietatik beste iturri adierazten da ekoiztu informazioaren egiazkotasunaren erantzule, beraz, ez du inolako erantzukizunik onartzen duten informazio horren erabilera horretatik sor daitezkeen kalteengatik. CONSTRUCCIONES UGARTE SL eskubidea eguneratu, aldatu edo ezabatu bere webgunean mugatzeko edo informazio hori eskuratzeko ukatzen jasotako informazio eskubidea. UGARTE Construcciones, SL da erantzukizunetik salbuetsita edozein galera edo kalteak akatsak edo ez-egiteak enpresak emandako informazioan ondorioz dezakezu jasaten orduan iturri berdinak kanpotik da.

Exactitud y veracidad de los datos facilitados

El Usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose CONSTRUCCIONES UGARTE, SL de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción. La empresa no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información. CONSTRUCCIONES UGARTE, SL se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información. Se exonera a CONSTRUCCIONES UGARTE, SL de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada por la empresa cuando proceda de fuentes ajenas a la misma.

 

Cookies

Honetan sartzeak cookie erabilera suposa dezakete. Cookieak informazio-kantitate txikiak direla hori geroago erabil daiteke zenbait informazio gogoratzeko erabiltzaile bakoitzak erabilitako zerbitzarirako nabigatzailean gordeta daude. Informazio hau erabiltzaile partikular gisa identifikatzeko eta zure hobespenak pertsonal eta bisitak edo orriak partida bisitatzen duzun bezala informazio teknikoa gordetzeko.

Cookies

El acceso a este puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle a usted como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales, así como información técnica como puedan ser visitas o páginas concretas que visite.

 

Helburuetarako

CONSTRUCCIONES UGARTE honen helburuak, SL mantentze eta kudeaketa Erabiltzaile eta informazio lan harremana dira.

Finalidades

Las finalidades de CONSTRUCCIONES UGARTE, SL son el mantenimiento y gestión de la relación con el Usuario, así como las labores de información.

 

Adingabeak

Gertaera gure zerbitzu batzuk, zehazki zuzenduta daude adingabeen at, CONSTRUCCIONES UGARTE, SL bilatzen guraso edo tutoreen onespena datu pertsonalak biltzeko edo, hala badagokio, datuak prozesatzeko da.

Menores de edad

En el supuesto que algunos de nuestros servicios vayan dirigidos específicamente a menores de edad, CONSTRUCCIONES UGARTE, SL solicitará la conformidad de los padres o tutores para la recogida de los datos personales o, en su caso, para el tratamiento automatizado de los datos.

 

Datuen zesioa hirugarrenei

CONSTRUCCIONES UGARTE, SL ez erabiltzaileak datuak transferitzeko hirugarrenei.

Cesión de datos a terceros

CONSTRUCCIONES UGARTE, SL no realizará cesión de datos de los usuarios a terceros.

 

Sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatzea

Mezuak eta ariketa sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka Interneten ugarte@cnes-ugarte.com en eskubideak edo postaz bidali ahal izango duzu CONSTRUCCIONES UGARTE, SL, Ref hartzaileak. LOPD, Kalegoiena, 20560 Oñati, Gipuzkoa. Eskubide horiek erabiltzeko eta Instrukzio 1/1998 urtarrilaren 19, Datuak Babesteko Agentziaren betez, beharrezkoa da zure identitatea frogatu duten enpresari NAN edo fotokopia bat bidaliz beste baliozko legea. Hala ere, aldaketa edo zuzentze zure izen-emate datuak, gunea bera identifikatu, aldez aurretik, zure erabiltzaile izena eta pasahitza egin daitezke.

 Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de Internet ugarte@cnes-ugarte.com o bien por correo ordinario dirigido a CONSTRUCCIONES UGARTE, SL ,Ref. LOPD, Kalegoiena, Oñati 20560, Gipuzkoa. Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos, es necesario que usted acredite su personalidad frente a la empresa mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. No obstante, la modificación o rectificación de sus datos de registro se podrá realizar en el propio Site identificándose, previamente, con su usuario y contraseña.

 

Segurtasun neurriak

CONSTRUCCIONES UGARTE, SL segurtasun legeak eskatzen dituen datu pertsonalen babes-mailak hartu ditu, eta saiatu beste edozein osagarriak baliabide tekniko eta neurriak instalatzeko bere esku galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe sartzea eta harrapatzea datuen saihesteko pertsonala CONSTRUCCIONES UGARTE, SL emandako. Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango interferentzia, egite, eten, birus informatiko, telefono matxura edo deskonexioak sor daitezkeen CONSTRUCCIONES UGARTE SL atzerapen edo blokeoak haratago arrazoi eragindako sistema elektroniko honen funtzionamendua edozein kalte erantzule gabeziak edo telefono lineak edo Center gainkarga datuak prozesatzeko Internet sisteman edo bestelako sistema elektronikoen egiteko of gainkargek baita kalteak eragindako sistema elektroniko honen erabileran beste batzuen eragin ahal legez kanpoko bidez CONSTRUCCIONES UGARTE kontroletik kanpo, SL Nolanahi ere, erabiltzaileak jakin behar du interneteko segurtasun neurriak ez direla gaindiezinak izan behar.

Medidas de seguridad

CONSTRUCCIONES UGARTE, SL ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y procuran instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a CONSTRUCCIONES UGARTE, SL. La empresa no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a CONSTRUCCIONES UGARTE, SL de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el Centro de Procesos de Datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de CONSTRUCCIONES UGARTE, SL Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

 

Onarpena eta adostasuna

Erabiltzaileak aitortu izana baldintza informatuta datu pertsonalak babesteko, onartuz eta horien prozesatzeko consenting CONSTRUCCIONES UGARTE SL duen eran eta Politika hau Datu Pertsonalak Babesteko adierazitako xedeak da. Web eskainitako zerbitzu batzuek datu pertsonalen babesari buruzko xedapen espezifikoak baldintza izan ditzake.

Aceptación y Consentimiento

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de CONSTRUCCIONES UGARTE, SL en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales. Ciertos servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales.